Inschrijven

Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden vrijwilligers en scholieren Website Den Haag Doet *

* Onder Den Haag Doet vallen ook: Volunteer The Hague en Haagse Stage. 

Algemeen
De Websites www.denhaagdoet.nl (en de hierbij behorende websites www.haagsestage.nl en www.volunteerthehague.nl) zijn ondersteuningspunten voor vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties, scholieren en (potentiële) vrijwilligers en mantelzorgers. De website  www.volunteerthehague.nl is de Engelse versie van www.denhaagdoet en de website www.haagsestage.nl is  specifiek voor  maatschappelijke stages voor scholieren.

Op deze website kunnen de volgende organisaties/personen zich inschrijven:

•    organisaties die (willen) werken met vrijwilligers en/of scholieren;
•    personen die zich willen oriënteren op vrijwilligerswerk en/of zich beschikbaar willen stellen als vrijwilliger;
•    scholieren die een maatschappelijke stage willen lopen
•    actieve vrijwilligers die een kortingspas willen aanvragen en/of die toegang wensen tot de Webwinkel gemeente Den Haag .

De organisaties kunnen zich registreren en vervolgens vrijwilligersvacatures en cursussen/trainingen plaatsen en kunnen via de Website contact zoeken met (potentiële) vrijwilligers.
(Potentiële) vrijwilligers kunnen zich registreren en na inschrijving reageren op vacatures en op aangeboden cursussen/trainingen.

Scholieren kunnen na eenvoudige inschrijving reageren op maatschappelijke stageplaatsen. Maar kunnen geen kortingspas aanvragen en ook niet reageren op cursussen /trainingen. Hiertoe moet het account van de scholier worden omgezet naar het account van een (potentiële) vrijwilliger.

Actieve vrijwilligers kunnen na registratie de toegang tot de webwinkel aanvragen en een kortingspas.

Verdere informatie over de websites en de gebruiksmogelijkheden van de Website kunt u vinden op de websites zelf.

Aan het gebruik van de websites  zijn voorwaarden gesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat deze websites een veilige en publieksvriendelijke plek is voor alle bezoekers. Voor organisaties en vrijwilligers zijn hiertoe separaat Algemene gebruiksvoorwaarden opgesteld. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor vrijwilligers treft u hieronder aan.

1.    Definities
Algemene gebruiksvoorwaarden: deze Algemene gebruiksvoorwaarden vrijwilligers en scholieren.

Ons (ons/wij): PEP Den Haag.

U (u/uw): (potentiële) vrijwilligers en scholieren.

Vrijwilligerspunten: de Servicepunten XL van Xtra en Welzijn Scheveningen in Den Haag. Dit zijn fysieke locaties waar (potentiële) vrijwilligers terecht kunnen voor advies en bemiddeling, alsmede organisaties voor ondersteuning bij het plaatsen van hun vacatures. Elke locatie heeft een eigen werkgebied op basis van postcodes. De Vrijwilligerspunten worden bemand door intercedenten.

Website: de Website www.denhaagdoet.nl

Hieronder vallen ook: de Engelstalige versie www.volunteerthehague.nl en www.haagsestage.nl

Webwinkel gemeente Den Haag: de webwinkel van gemeente Den Haag waarin actieve vrijwilligers en mantelzorgers die voldoen aan de voorwaarden kunnen hun waardering kunnen kiezen. Voor actieve vrijwilligers vindt deze waardering plaats ter uitvoering van het vrijwilligersbeleid van gemeente Den Haag en voor mantelzorgers vindt deze waardering plaats ter uitvoering van het mantelzorgbeleid van gemeente Den Haag. De voorwaarden voor toegang van de webwinkel zijn opgesteld door de gemeente Den Haag.

2.    Toepasselijkheid Algemene gebruiksvoorwaarden
Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op gebruik door u van de Website.

U moet deze Algemene gebruiksvoorwaarden geaccepteerd hebben alvorens u zich kunt inschrijven en gebruik kunt maken van de Website. U accepteert deze Algemene gebruiksvoorwaarden door bij de registratie te klikken op de knop “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden”.

Andere voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden volledig van toepassing.

Wij mogen de Algemene gebruiksvoorwaarden ten allen tijde wijzigen. U wordt voorafgaand via de Website van wijzigingen op de hoogte gesteld.

3.    Websites van derden
Via de Website kunt u gebruikmaken van websites van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, de content, het privacybeleid of toepassingen van websites van derden. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade, claims en/of andere aansprakelijkheden die kunnen voort vloeien uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik van websites van derden.

7.    Inschrijven vrijwilligers die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk
Vrijwilligers kunnen zich kosteloos inschrijven op de Website.
U kunt registreren via de aanmeldingsprocedure ‘inschrijven als burger’. Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail met uw inloggegevens. Uw inschrijving wordt nog wel gecontroleerd op de gestelde voorwaarden (zie artikel 5).

Bij de registratie maakt u uw eigen profiel aan, waarbij de volgende informatie wordt opgenomen:
•    uw voorkeuren voor vrijwilligerswerk of maatschappelijke stage : aantal uren, soort organisatie, soort vrijwilligerswerk/maatschappelijke stage , sector e.d.;
•    of u wel/niet opgenomen wilt worden in de kandidatenbank (geldt alleen voor vrijwilligers);
•    of u wel/geen nieuwsbrief wilt ontvangen;
•    of u wel/geen e-mailservice wilt. Dit betekent: automatische e-mails met de nieuwste passende vacatures/maatschappelijke stages , zodat u snel op de hoogte bent;
•    of u wel/geen magazine thuis of online krijgt toegestuurd;
•    u kunt een kortingspas aanvragen.

Voor inschrijving moet u de volgende gegevens verstrekken:
•    Persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoon, e-mailadres.
•    Voorkeuren en vaardigheden: vrijwilligerswerk/maatschappelijke stage/leerwerkplek, stadsdeel, soort vrijwilligerswerk, doelgroep, beschikbaarheid (periode), opleidingsniveau, vaardigheden.

Bij registratie als vrijwilliger dient u de hierboven vermelde gegevens te verstrekken voor de volgende doeleinden:
•    om u te kunnen matchen met vrijwilligersvacatures;
•    voor het opstellen van rapportages rond de Website;
•    zodat intercedenten u kunnen matchen met vacatures, indien u heeft aangegeven geregistreerd te willen staan in de kandidatenbank;
•    zodat organisaties contact met u kunnen opnemen voor eventuele vacatures, indien u heeft aangegeven geregistreerd te willen staan in de kandidatenbank;
•    de verzending van nieuwsbrieven aan u, indien u dit heeft aangegeven;
•    de ontvangst van e-mailservices/jobalerts, indien u dit heeft aangegeven;
•    om de Kortingspas aan te vragen als u vrijwilligerswerk heeft gevonden.
•    Om in aanmerking te kunnen komen voor toegang tot de Webwinkel gemeente Den haag

Bij registratie als scholier dient u de hierboven vermelde gegevens te verstrekken voor de volgende doeleinden:
•    om u te kunnen matchen met maatschappelijke stages;
•    voor het opstellen van rapportages rond de Website;
•    zodat organisaties contact met u kunnen opnemen voor maatschappelijke stages ;
•    de verzending van nieuwsbrieven aan u, indien u dit heeft aangegeven;

Door uw gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens verwerken. Uw gegevens worden door ons verwerkt overeenkomstig de privacywetgeving. Wij verwerken uw gegevens zoals aangegeven in onze privacyverklaring. Onze privacyverklaring is te vinden op de Website.

Wij gaan ervan uit dat uw gegevens juist en compleet zijn en naar waarheid zijn ingevuld. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van uw gegevens.

U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens. U kunt uw gegevens zelf op de Website wijzigen. Dit kunt u doen door in te loggen op de Website en via uw eigen account de gegevens aan te passen.

Bij de inschrijving dient u zich aan de onderstaande voorwaarden te houden. Indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, zijn wij gerechtigd u van de Website te verwijderen en u de toegang ertoe te blokkeren, zodat u geen gebruik meer kunt maken van de Website.

Voorwaarden
U bent alleen gerechtigd om gegevens op de Website te plaatsen, indien u eigenaar bent van de gegevens dan wel indien u rechthebbende daartoe bent. U mag geen gegevens plaatsen die inbreuk maken op rechten van derden, met nadruk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

U mag geen gegevens plaatsen die softwarevirussen bevatten en/of die op enige wijze de computers van gebruikers kunnen beschadigen of de werking van de servers nadelig kunnen beïnvloeden.

U mag geen spam plaatsen op de Website. Onder spam verstaan wij ongewenste reclame en ongewenst promotiemateriaal.

U mag bij uw profiel alleen een pasfoto van uzelf plaatsen. Hierop mag alleen uw gezicht zichtbaar zijn.

U mag geen maatschappelijk ongewenste teksten/foto’s plaatsen.

U mag geen seksueel getinte teksten/foto’s plaatsen.

U mag geen teksten/foto’s plaatsen die personen en/of bedrijven nadelig belichten en/of kunnen beledigen of vernederen, die discrimineren of die haatdragende inhoud hebben.

U mag geen teksten/foto’s plaatsen van gewonde mensen en/of van mensen van wie verwacht kan worden dat zij niet willen worden afgebeeld in hun huidige situatie.

U mag geen teksten/foto’s plaatsen die inbreuk maken op de privacy of wettelijke rechten van derden.

Het overnemen van fotografie en afbeeldingen is niet toegestaan.

9.    Reageren op vacatures/maatschappelijke stages
Nadat u ingeschreven bent als (kandidaat-)vrijwilliger/scholier kunt u reageren op vacatures/maatschappelijke stages, zoals aangegeven bij ‘4’. Op het moment dat u op een vacature/maatschappelijke stage reageert, ontvangt u een bevestigingsmail. De organisatie die de vacature/maatschappelijke stage vacant heeft gesteld ontvangt een melding van uw sollicitatie. De organisatie zal contact met u opnemen. Indien er geen reactie komt van de organisatie met betrekking tot de vacature/maatschappelijke stage, kunt u zelf contact opnemen met de betreffende organisatie of kunt u dit bij ons melden. Een van onze medewerkers zal dan contact opnemen met de betreffende organisatie. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het al dan niet ontvangen van een reactie van de betreffende organisatie.

Voorwaarden voor het solliciteren:
•    U dient uw sollicitatie te motiveren.
•    Het is niet toegestaan in uw sollicitatie teksten te plaatsen die seksueel getint of maatschappelijk ongewenst zijn.
•    U mag in uw sollicitatie geen personen of bedrijven nadelig belichten, beledigen of vernederen.
•    U mag in uw sollicitatie niet discrimineren.
•    Uw sollicitatie mag geen haatdragende inhoud hebben.
•    U kunt niet meer dan 10 sollicitaties tegelijk versturen.

Indien u zich niet houdt aan bovenstaande voorwaarden, behouden wij ons het recht voor uw account te blokkeren.

10.    Kandidatenbank (alleen voor (kandidaat-) vrijwilligers)
U kunt bij registratie als (kandidaat-)vrijwilliger op de Website ook aangeven dat u in de kandidatenbank opgenomen wilt worden. Dit betekent dat u zichtbaar bent voor geregistreerde organisaties en bemiddelbaar bent door tussenkomst van intercedenten. Indien een organisatie een vrijwilliger zoekt, kan deze organisatie via het systeem op uw gegevens reageren. Indien dit het geval is, dient u ook een reactie naar de betreffende organisatie te sturen.

11.    Gebruik
Het gebruik van de Website vindt plaats voor eigen rekening en risico.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die met betrekking tot of door middel van de Website wordt aangeboden. Het kan voorkomen dat de informatie die met betrekking tot of door middel van de Website wordt aangeboden niet volledig of juist is.

Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit en juistheid van content op de Website. De content op de Website vertegenwoordigt nimmer een mening van ons.

U erkent dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Website kan worden beïnvloed door factoren buiten onze invloed.

Wij spannen ons in om ononderbroken gebruik van de Website te verschaffen. Wij garanderen echter niet dat de Website zonder onderbreken functioneert. Tevens geven wij geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid omtrent de beschikbaarheid van de Website of enige storing in communicatiesystemen die ertoe kan leiden dat de Website niet beschikbaar is.

Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de Website, het zonder onderbreken functioneren van deze website, aanwezigheid van fouten of gebreken in de Website en/of onjuiste informatie die met betrekking tot of door middel van de Website wordt aangeboden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en zult anderen geen toegang verlenen tot de Website met behulp van uw account.

U bent verplicht tot geheimhouding van hetgeen u uit hoofde van het gebruik van de Website ter kennis komt. Persoonlijke informatie over andere vrijwilligers, scholieren, mantelzorgers, organisaties en/of andere betrokkenen, verkregen door of in verband met het gebruik van de Website en waarvan u weet of redelijkerwijze kunt weten dat deze informatie niet openbaar is, mag u niet aan derden ter kennis brengen dan wel met derden bespreken. Geheimhouding hierover blijft ook van kracht na beëindiging van het gebruik van de Website. Indien u deze voorwaarde overtreedt en/of niet nakomt, wordt u verwijderd van de Website en dient u schade die ontstaat doordat u deze voorwaarden overtreedt en/of niet nakomt te vergoeden.

U bent verantwoordelijk voor enig verlies of schade die ontstaat door ongeautoriseerd gebruik van uw account en/of gebruik van de Website (hieronder valt onder andere het gebruik van de Website door anderen met behulp van uw account). Wij zijn hier op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor.

U kunt de Website uitsluitend voor privédoeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan commerciële of semi-commerciële advertenties op de website te plaatsen.

12.    Beheer en onderhoud website
Wij behouden ons het recht voor de Website te wijzigen. Wij kunnen (onderdelen van) de Website zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud en/of het opheffen van storingen.

De versie van de Website kan van tijd tot tijd opgewaardeerd worden voor ondersteuningsdoeleinden en/of het toevoegen van nieuwe functies en diensten.

Wij besteden de uiterste zorg aan beveiliging van de Website tegen verlies van gegevens, onregelmatigheden en onrechtmatig gebruik door derden. Wij zullen de Website zoveel als mogelijk is vrijhouden van virussen en spam. Wij geven echter geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. Dit geldt evenzeer voor phishing mails.
 

13.    Recht verwijderden account/content, uitsluiting gebruik website
Wij zijn te allen tijde gerechtigd uw account zonder opgave van redenen tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, content te verwijderen en/of te weigeren en tot onmiddellijke uitsluiting van de website over te gaan indien:
•    er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene gebruiksvoorwaarden;
•    er sprake is van een gedraging in strijd met de doelstellingen van de Website;
•    er op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de Website;
•    wij van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan derden of aan de gemeente Den Haag kunnen toebrengen;
•    wij hier om andere redenen aanleiding toe zien.

14.    Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit de beschikbaarheid en/of het (juiste of onjuiste) gebruik van de Website, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ons. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie noch voor enige bijzondere, indirecte of directe gevolgschade, met inbegrip van gederfde inkomsten of winst dan wel verlies van gegevens.

Wij wijzen alle garanties met betrekking tot de Website af. De website wordt geleverd ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige vorm van garantie.

Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de Website dan wel de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid of beloofde werking van de website dan wel welke werking of eigenschap van de Website dan ook.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van informatie op de Website of het verstrekken van onjuiste informatie op de Website.

U stemt in met een volledige vrijwaring van ons voor aan u toe te rekenen schade c.q. aansprakelijkheid.

15.    Eigendomsrechten
Alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele/industriële eigendomsrechten van welke aard dan ook van de Website, samen met de onderliggende softwarecode en alle hiertoe behorende programmatuur en/of materialen, behoren toe aan ons of onze licentiegevers.

U gaat ermee akkoord de auteursrechten en/of handelsmerken van ons of onze licentiegevers niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden.

16.    Overige bepalingen
Op deze Algemene gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van deze Algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik daarvan kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

PEP Algemene gebruiksvoorwaarden vrijwilligers en mantelzorgers.